نهمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی

انتشار: 1398-09-27 15:44:49
دسته‌بندی: اخبار
نهمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی

رویكردهای جدید آموزشی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در تولید مواد و رسانه‌های یادگیری، زمینه‌سازی برای مشارکت فعال استان‌ها، معلمان و مربیان در تولید، تکمیل و غنی‌سازی مواد، منابع، بسترسازی برای بسط و توسعه تجارب و ابتکارات معلمان و مربیان و دانش‌آموزان در طراحی، ساخت و ارزشیابی مواد و منابع یاددهی و یادگیری ازجمله سیاست‌های دیگری هستند که باید آن‌ها را در راستای توانمندسازی مدرسه جهت ایفای نقش اصلی و محوری در نیل به وضع مطلوب موردتوجه قرار داد.

جدول زمان‌بنـــدی و تقـــویم اجـرایی نهمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی

1     آغاز ثبت نام محصولات در سامانه رشد           98/05/16     98/10/15
2     دریافت و دسته بندی آثار                            98/10/16     98/10/26
3     تشکیل کمیته داوری                                  98/10/27     98/12/15
4     ارزیابی و جمع بندی در جلسه کمیته استانی       98/12/16     98/12/25
5     ارسال آثار منتخب به دبیرخانه کشوری            99/01/20     99/01/31

برای شرکت در این جشنواره به آدرس زیر مراجعه کنید:

https://ecf.roshd.ir

اشتراک‌گذاری در شبکه‌های اجتماعی