سوالات متداول

 
 

- چه دانش آموزانی در سیستم آموزش از راه دور می توانند تحصیل کنند؟

* کلیه دانش آموزان بزرگسال، بازماندگان از تحصیل، ترک تحصیلی ها و دانش آموزانی که امکان تحصیل در سیستم روزانه را ندارند.